Decyzja dotycząca wznowienia naboru w ramach konkursu otwartego nr 1/8.1.1/13

Dodano przez: Angelika Gołaś

W związku z faktem, iż wartość rekomendowanych w wyniku prac Komisji Oceny Projektów wniosków o dofinansowanie projektów nie wyczerpie dostępnej po zmianie alokacji dla konkursu, konieczne jest wznowienie naboru wniosków. Nabór wniosków w ramach zawieszonego w dniu 18 listopada 2013 r. konkurs nr 1/8.1.1/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostanie wznowiony
z dniem 10 stycznia 2014 r.

Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu pozostała do zakontraktowania kwota: 10 000 000,00 zł. Informujemy, iż w związku ze wznowieniem naboru, zmianie ulegnie treść Dokumentacji Konkursowej w zakresie dotyczącym: kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów, terminu złożenia wniosków, wartości wskaźników konkursu planowanych do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs, terminów posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz dostosowania do zmian w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujących od 1 stycznia 2014 r, w tym dotyczących oceny merytorycznej – procedury (podrozdział 6.5 ww. Zasad), podpisania umów o dofinansowanie projektu umów (podrozdział 6.13 ww. Zasad) i procedury odwoławczej (podrozdział 6.16 ww. Zasad).