Wsparcie z FGŚP - TARCZA 6.0 i TARCZA 7.0

1) TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0  (Tarcza branżowa)

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy instrument wsparcia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) dla przedsiębiorców.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek  o przyznanie świadczeń na ochronę miejsc składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez  stronę:  http://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny  wybierając panel Tarcza Antykryzysowa, a następnie: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMPP) – 15gga. Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy i wymaganych załączników należy podpisać je za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników może ubiegać się Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

 • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

który:

 1. na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007[1], jako rodzaj przeważającej działalności - załącznik z kodami PKD poniżej;
 2. przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego;
 3. nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
 4. nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 5. wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne;

 

Wysokość dofinasowania:

Dofinansowywanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat, w przypadku niepełnego etatu dofinansowanie proporcjonalne. Udzielane jest na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres do 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Przez okres dofinansowania wynagrodzenia pracownika, pracodawca zobowiązuje się do niewypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • pracownikom, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • pracownikom zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • przedsiębiorcy, który w miesiącach, na który jest składany wniosek z 15 gga korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

 

Obowiązki uprawnionego podmiotu wynikające z zawartej umowy:

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy jest zobowiązany do:

 1. wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie;
 2. niewypowiadania umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem;
 3. powiadamiania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków;
 4. rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 5. zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania;
 6. poddania się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.

 

2) TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

Z dniem 1 lutego 2021 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (DZ. U. z 22.01.2021 r. poz. 152) przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami o nr PKD:

Kod PKD Opis
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystycznych

 

 

mogą ubiegać się z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o świadczenie na rzecz ochrony miejsc prac.

Ubiegający się o świadczenie przedsiębiorcy muszą wykazać, że przychód uzyskany z ich działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% – w następstwie wystąpienia COVID-19 – w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 marca 2021 r. do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny, wybierając panel Tarcza Antykryzysowa a następnie: Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMPP) – 15gga. Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy i wymaganych załączników należy podpisać je za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.

  ________________________________________________________________________

[1] Oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w art. 15gga ust. 1, dla wszystkich albo niektórych przedsiębiorców, którzy otrzymali to świadczenie na podstawie art. 15gga ust. 1, lub przyznać to świadczenie innym przedsiębiorcom, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikające z tych stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte konsekwencjami COVID-19.

Telefoniczna informacja pod nr telefonów:

91 43 24 317

91 43 24 313

 

INFOLINIA:

91 42 56 123

91 42 56 126 

94 344 50 00

94 344 50 20

 

e-mail: szczecin_fgsp@wup.pl

 

Wszelkie informacje na temat rodzaju udzielanego wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP,  znajdują się tutaj:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza