Ważne informacje dla pracodawców powierzających pracę cudzoziemcom

Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. (w załączniku) o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym  wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012, poz. 769) na pracodawców zatrudniających cudzoziemców nałożone zostały nowe obowiązki.

Każdy, kto zamierza zatrudnić cudzoziemca ma obowiązek sprawdzić, przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy posiada on ważny dokument uprawniający go do pobytu na terenie Polski. Następnie należy zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać ją do momentu ustania świadczenia pracy przez cudzoziemca - również ustania zlecenia, umowy cywilno-prawnej, czy umowy o dzieło.

Każdy kto  zatrudnił cudzoziemca wcześniej niż 21 lipca 2012 r. - data wejścia w życie Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym  wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -  ma 45 dni na uzupełnienie dokumentacji. 

Nielegalne  zatrudnienie cudzoziemca, to także świadczenie przez niego pracy na innych warunkach, bądź na innym stanowisku, niż określone w zezwoleniu na pracę, lub bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca nakładane są kary.  

Za wykroczenia - grzywna

  • nie niższa niż 3 000 zł za powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • do 10 000 zł za uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy.

Za przestępstwa

grzywna lub kara ograniczenia wolności za:

  • powierzenie pracy małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie,
  • równoczesne powierzenie pracy wielu cudzoziemcom przebywającym nielegalnie,
  • uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, gdy praca ta ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą

kara pozbawienia wolności do lat trzech za:

  • powierzenie pracy cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi,
  • powierzenie pracy w warunkach szczególnego wykorzystania (wyzysku).

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.