Powierzanie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia

Kogo i na jaki okres można zatrudnić na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Okres pracy obliczany jest na podstawie dat wjazdu i wyjazdu z Polski. Limit 6 miesięcy pracy dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przekroczyć limitu czasowego.

Gdzie i w jaki sposób dokonuje się rejestracji oświadczenia?

W celu rejestracji oświadczenia podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, jak i cudzoziemca. Dokument ten powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej pismem drukowanym.

Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w urzędzie i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i cudzoziemca. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy.

Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.

Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Jakie dokumenty należy przedstawić w powiatowym urzędzie pracy?

W urzędzie pracy należy przedstawić:

  • wypełnione czytelnie oświadczenie wraz z pouczeniem (w dwóch kopiach),
  • dowód osobisty – w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku pracodawcy niebędącego osobą fizyczną,
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego – w przypadku prowadzenia działalności rolniczej.

Dokumenty składa pracodawca lub osoba do tego upoważniona.