Podejmowanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 o cudzoziemcach (Dz.U. 2011 nr 264 poz. 1573 z późn. zm.) jest osobą przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadającą polskiego obywatelstwa.

Podejmowanie i wykonywanie pracy przez cudzoziemców (czyli zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji) na terenie Polski określają zapisy Rozdziału 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz art.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz.U. 2012, poz. 589).

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemcem uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Polski jest cudzoziemiec, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. udzielono jej ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich  
 5. w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 9. jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;
 10. jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
 11. jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat bądź pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub małżonka;jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (DzU nr 144, poz. 1043,
 12. z  2007 r. nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. nr 216, poz. 1367); posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 63a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
 13. posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 20, 25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. ustawy o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53a ust. 2 Ustawy o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • w ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Zezwolenie na pracę, o którym mowa w pkt. 12 wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego, bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Składa je w formie pisemnej podmiot, który chce powierzyć cudzoziemcowi pracę.

Informacje o typach zezwoleń na pracę, warunkach, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy o zezwolenie na pracę, zestawie wymaganych dokumentów, a także o terminach i miejscach składania wniosków w  województwie zachodniopomorskim znaleźć można  na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cudzoziemiec wykonuje pracę w Polsce legalnie jeżeli:

 • posiada zezwolenie na pracę - chyba, że na mocy szczególnych przepisów takiego nie potrzebuje;
 • przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty, które uprawniają do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • ważna wiza (symbol D);
 • ważna wiza Schengen (symbol C);
 • zezwolenie pobytowe, na podstawie którego otrzymuje się kartę pobytu.

Wzory dokumentów i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców , a także na stronie Publicznego Rejestru On-line  Autentycznych Dokumentów Tożsamości i Dokumentów Podróży Rady Unii Europejskiej.