Cudzoziemcy

Kim jest cudzoziemiec na rynku pracy i jak go przyjąć do pracy?

Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 r. poz. 1650) jest osobą przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiadającą polskiego obywatelstwa. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), cudzoziemcem uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Polski jest cudzoziemiec, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej (RP);
 2. Udzielono jej ochrony uzupełniającej w RP;
 3. Posiada zezwolenie na osiedlenie się w RP;
 4. Posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich  w RP;
 5. Posiada zgodę na pobyt tolerowany w RP;
 6. Korzysta z ochrony czasowej w RP;
 7. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 8. Jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej;
 9. Jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi;
 10. Jest członkiem rodziny cudzoziemca;
 11. Posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium RP.

Zezwolenie na pracę, o którym mowa w pkt. 11 wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego, bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Składa je w formie pisemnej podmiot, który chce powierzyć cudzoziemcowi pracę.


Cudzoziemiec wykonuje pracę w Polsce legalnie jeżeli:

 • posiada zezwolenie na pracę - chyba, że na mocy szczególnych przepisów takiego nie potrzebuje;
 • przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu wydawane przez władze polskie:
 
 1. Wizy.
 
Wiza Schengen (symbol C) – uprawnia do tranzytu przez terytorium państw członkowskich Schengen lub planowany pobyt na terytorium tych państw członkowskich nieprzekraczający 3 miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich.  Wiza ta uprawnia do pobytu w okresie jej ważności przez wskazany w wizie okres pobytu określony ilością dni (maksymalnie 90 dni).

WZÓR wizy Schengen jest wspólny dla wszystkich państw obszaru Schengen. Można go zobaczyć pod adresem: http://prado.consilium.europa.eu/PL/categories/POL/C/resultByCountryCategory.html

Wiza krajowa (symbol D) - uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Wiza ta uprawnia do pobytu w okresie jej ważności przez wskazany w wizie okres pobytu określony ilością dni.
W rubryce „WAŻNA NA” powinno być wpisane „PL” lub „POLSKA”.
Wizy krajowe są obecnie wydawane na tych samych naklejkach wizowych, na których wydawane są wizy Schengen.

 1. Zezwolenie pobytowe, na podstawie którego otrzymuje się kartę pobytu.

KARTA POBYTU jest to zabezpieczony dokument z fotografią, wydawany cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) lub któremu udzielono ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Na karcie pobytu wpisywany jest rodzaj wydanego zezwolenia pobytowego lub udzielonej ochrony oraz data upływu ważności karty pobytu.

WZÓR karty pobytu można zobaczyć pod adresem: http://prado.consilium.europa.eu/PL/categories/POL/H/resultByCountryCategory.html.