Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - Realizacja działań badawczo-analitycznych dot. rynku pracy – badania własne.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako "RODO") informujemy, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin

Wszelkie zapytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/ Pan skontaktować się poprzez e-mail:iod@wup.pl lub pisemnie: ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badania ankietowego, którego zamierzeniem jest rozpoznanie planów zatrudnieniowych pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego, w kontekście zatrudnienia oraz redukcji personelu.

Dane nie będą powierzane oraz będą przechowywane do momentu zakończenia projektu związanego z realizacją badań ankietowych.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 lit. a i c RODO oraz art. 14 ust. 5 lit. b RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora. 

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.