Informacja z przeprowadzonej aktualizacji wpisów do RIS za rok 2012

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. pkt 13 b, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2008 Nr  69, poz. 415 z późn. zm.), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził aktualizację wpisów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego za 2012 rok. Aktualizacji dokonało 390 instytucji, z rejestru wykreślono 190 podmiotów. W pierwszym kwartale 2013 roku, dokonano rejestracji 79 nowych instytucji szkoleniowych. Szczegółowe informacje z przeprowadzonej aktualizacji przedstawia poniższa tabela.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych - sprawozdanie z aktualizacji wpisów za 2012 rok
Rok wpisu Liczba instytucji szkoleniowych wpisanych  w danym roku Instytucje szkoleniowe aktywne - stan na 31.12.2012 roku Instytucje szkoleniowe wykreślone 
w I kwartale 2013 roku
Instytucje szkoleniowe zaktualizowane
w I kwartale 2013 roku
Instytucje szkoleniowe aktywne - stan 
na 31.03.2013 roku
2004 77 35 1 34 34
2005 187 57 9 48 48
2006 126 46 12 34 34
2007 114 40 12 28 28
2008 124 46 7 39 39
2009 144 57 20 37 37
2010 161 73 26 47 47
2011 141 82 31 51 51
2012 144 144 72 72 72
2013* 79 - - - 79
Razem 1297 580 190 390 469

* I kwartał 2013 r.