Informacja z przeprowadzonej aktualizacji wpisów do RIS za rok 2011

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. pkt 13 b, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.); Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził aktualizację wpisów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok. Aktualizacji dokonało 438 instytucji, z rejestru wykreślono 153 podmioty. W pierwszym kwartale 2012 roku, dokonano rejestracji 45 nowych instytucji szkoleniowych. Szczegółowe informacje z przeprowadzonej aktualizacji przedstawia poniższa tabela.

 

* stan na dzień 31.03.2012 r.