Informacja z przeprowadzonej aktualizacji wpisów do RIS za 2009 rok

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. pkt 13 b, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.); Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził aktualizację wpisów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego za 2009 rok. Aktualizacji dokonało 421 instytucji, z rejestru wykreślono 101 podmiotów. W pierwszym kwartale 2010 roku, dokonano rejestracji 72 nowych instytucji szkoleniowych. Szczegółowe informacje z przeprowadzonej aktualizacji przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Instytucje szkoleniowe wpisane - instytucje, które dokonały wpisu i otrzymały zawiadomienie wydawane zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Instytucje szkoleniowe aktywne - spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 dnia października 2004 roku w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych. (instytucje, które dokonały wpisu do RIS i corocznej aktualizacji).

* Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozpoczął procedurę wpisów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych od 1 grudnia 2004 roku.