Sprawozdawczość

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 781) od grudnia 2004 roku prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakres zadań związanych z powyższym działaniem obejmuje m.in.:

• weryfikację dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru;

• wydawanie zawiadomień o wpisie do rejestru;

• rejestrację wniosków i aktualizację danych w aplikacji internetowej oraz w bazie wewnętrznej prowadzonej na potrzeby WUP;

• prowadzenie i aktualizację zakładki: Rejestr Instytucji Szkoleniowych na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie;

• prowadzenie corocznej aktualizacji wpisów do rejestru;

• współpracę z zarejestrowanymi podmiotami m.in. w zakresie przygotowania Katalogu Instytucji Szkoleniowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz przy corocznej aktualizacji wpisów do rejestru.

Rejestr ten jest jednym z narzędzi upowszechniania usług szkoleniowych. Każda firma, która ubiega się o zlecenia na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe UE, zobowiązana jest posiadać wpis do rejestru. Wpisy dokonywane są na bieżąco na podstawie wniosku o wpis, złożonego przez instytucję w wojewódzkim urzędzie pracy. Obowiązkiem instytucji szkoleniowej jest coroczne, w terminie do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego, informowanie wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej.