Usługi szkoleniowe w województwie zachodniopomorskim

Wśród wielu różnorodnych aktywnych form występujących na rynku pracy, istotny wpływ na kreowanie postaw zachęcających do kształcenia ustawicznego mają szkolenia. Poprzez zmiany dokonywane w obszarze kierunków szkoleń, oferowanych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, coraz częściej, to właśnie ta forma odpowiada na potrzeby rynku pracy. Szkolenia mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.


Szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy finansowane są ze środków Funduszu Pracy. Decyzję o skierowaniu, zarówno na szkolenie grupowe jak i indywidualne, podejmuje Starosta (Powiatowy Urząd Pracy).


Szkolenia grupowe obejmują określoną grupę osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i są poprzedzone rekrutacją prowadzoną przez powiatowy urząd pracy.


Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia jego celowości. Koszt takiego wsparcia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę .


Przyznanie wsparcia uzależnione jest od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Jak długo może trwać szkolenie?
Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu realizowanego według planu nauczania, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar czasu. Wsparcie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Ponadto, do kosztów szkolenia zalicza się:
• uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej;
• koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie w trakcie szkolenia;
• koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia;
• koszty badań lekarskich i psychologicznych;
• koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.
Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem jego nieukończenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać ze szkolenia?
Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
• osoba bezrobotna,
• osoba poszukująca pracy:

 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • będąca żołnierzem rezerwy,
 • pobierająca rentę szkoleniową,
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegasz ubezpieczeniu społecznemu,
 • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

• pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Co należy zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie?
Aby podnieść kwalifikacje:

 • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym, planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy;
 • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;
 • można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej –wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków można otrzymać bon szkoleniowy - dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia.

Szkolenie, w którym uczestniczy osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.


Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie Wortalu Publicznych Służ Zatrudnienia.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667) – rozdział 4