2016

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. 2015 r. poz. 149 t.j.). do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294). do pobrania

Istotne dokumenty

Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku.
do pobrania wersja z 30 grudnia 2015 roku, wraz z załącznikami

W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy w roku 2016. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów
(z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki (tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

W 2016 r. środki rezerwy mogą być przeznaczone na finansowanie realizacji w szczególności:

1. Programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz  pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi;
2. Programów związanych z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których w 2016 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
3. Programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia;
    3a) programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia;
4. Programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
5. Programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy;
6. Programów wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych;
7. Programów dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną;
8. Programów realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia;
9. Programow specjalnych, na podstawie art. 66a ust. 7 ustawy;
10. Programu Aktywizacja i Integracja;
11. Projektów pilotażowych, na podstawie art. 109 ust. 7d ustawy.
12. Zlecania działań aktywizacyjnych na podstawie art. 109 ust. 2c ustawy;
13. Programów aktywizacji zawodowej repatryiantów.
14. Programów aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową;
15. Innych programów, których realizacja wynikać będzie z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.

Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na dwa pierwsze z wymienionych programów są uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco, wg kolejności wpływu do MPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa) - nabór jest otwarty.

Nabór wniosków na programy wyszczególnione w punktach 3-15 odbywać się będzie wyłącznie w wyniku ogłoszenia Ministra oraz na podstawie szczegółowych kryteriów i zasad zawartych w ogłoszeniu. Nie należy przesyłać wniosków do Ministerstwa jeżeli nabór nie został ogłoszony.

W przypadku Programu Aktywizacja i Integracja, powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych. Na podstawie ogłoszenia Ministra, Starosta, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, składa indywidualny wniosek o przyznanie środków rezerwy na finansowanie Programu Aktywizacja i Integracja.

Projekty pilotażowe są inicjowane przez Marszałka lub Starostę. Każdy projekt, przed jego wdrożeniem, musi uzyskać akceptację Ministra. W związku z powyższym, organ inicjujący projekt pilotażowy musi przedłożyć szczegółowe informacje charakteryzujące projekt, ze szczególnym opisem rozwiązań systemowych, niepowielających obecnie funkcjonujących rozwiązań. Należy również wykazać, iż realizacja przedmiotowego programu przyczyni się do powstania nowych, uniwersalnych rozwiązań.