2012

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.). do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019, z późn. zm). do pobrania

Istotne dokumenty

Zasady ubiegania się o środki Funduszu Pracy stanowiące rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku. (do pobrania na www.psz.praca.gov.pl) 

W dokumencie określono zasady związane z aplikowaniem o środki pochodzące z rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy w roku 2012. W szczególności określono tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację poszczególnych programów (z uwzględnieniem zakresu, kolejności i terminów działań podejmowanych przez wszystkich uczestników procesu ubiegania się o środki (tj. Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). W 2012 r. są to cztery programy:

  • związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe;
  • aktywizacji zawodowej bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);
  • pilotażowe;
  • specjalne.

Środki z rezerwy Ministra przeznaczone na dwa pierwsze wymienione programy będą uruchamiane w ramach posiadanego limitu na bieżąco w kolejności wpływu do MPiPS (po uprzedniej weryfikacji i ocenie przez Marszałka Województwa). Z kolei projekt pilotażowy, który może być inicjowany przez Marszałka Województwa lub Starostę Powiatu, przed jego wdrożeniem musi uzyskać akceptację Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Procedurę dotyczącą naboru na programy specjalne określają niżej wymienione zasady.

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób do 30 roku życia

oraz 

Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie  programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób powyżej 50 roku życia (oba do pobrania na www.psz.praca.gov.pl)

Oba dokumenty określają tryb postępowania przy składaniu wniosków, ich rozpatrywaniu i przyznawaniu środków na realizację programów specjalnych skierowanych do grup osób znajdujących się szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Zasady są jednakowe dla obydwu grup odbiorców, a jedynymi różnicami wynikającymi z ich treści jest dobór grupy odbiorców wskazanej w programach specjalnych oraz wielkość środków Funduszu Pracy dla poszczególnych województw (zachodniopomorskie otrzymało na oba programy odpowiednio: 3,5 i 4,3 mln zł).

Jednocześnie, w zasadach ujęto harmogram działań, precyzujący zakres i kolejność działań koniecznych do podjęcia (przez Starostów Powiatów, Marszałków Województw oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).  

Programy powinny przewidywać specyficzne rozwiązania, umożliwiające aktywizację bezrobotnych i innych uprawnionych osób, potrzebujących pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy. Podstawowym warunkiem, aby uznać, iż program przygotowany przez urząd pracy posiada znamiona programu specjalnego, jest zastosowanie wobec wszystkich jego uczestników zarówno usług i instrumentów rynku pracy, jak również specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, które mają stanowić drogę do przezwyciężenia barier, utrudniających aktywizację osób bezrobotnych.

Projekty specjalne zostaną zweryfikowane i poddane ocenie przez Marszałka Województwa na podstawie kryteriów wynikających z Zasad.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.