2019

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294).


W roku 2019 obowiązują zasady podziału stosowane również w latach 2015-2018.

Kwoty środków dla poszczególnych samorządów powiatowych zostały ustalone na podstawie kryteriów przyjętych przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą Nr II/35/14 z dnia 19 grudnia 2014 r.