Wniosek indywidulany o wypłatę zaliczki

W przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę, pracownik pozostający w stosunku pracy może wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych  zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1256, z 2017 r. poz. 1557)

Faktyczne zaprzestanie działalności przez pracodawcę, zachodzi, jeżeli:

1)  w okresie trwającym dłużej niż 2 miesiące spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • pracodawca nie prowadził działalności gospodarczej i nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów, z wyłączeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej ujawnionej we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • pracodawca nie przebywał w siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności pomimo wpisu we właściwych rejestrach albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub siedziba pracodawcy albo miejsca wykonywania działalności zostały z urzędu wykreślone z właściwych rejestrów albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • pracodawca nie realizował wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów podatkowych i rejestrowych obowiązków związanych z uprawnieniami pracowniczymi wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

Datą faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę jest dzień następujący po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 1

Wniosek o wypłatę zaliczki należy złożyć osobiście lub przesłać listowanie w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział ds. Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

71-617 Szczecin

ul. Żubrów 3  (I piętro pok. nr 139)

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Informacje lub dokumenty uprawdopodabniające fakt zaprzestania działalności przez pracodawcę w tym:
  • oświadczenie pracownika o stanie faktycznym lub prawnym pracodawcy lub
  • oświadczenie o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Telefon kontaktowy: 91 432-43-15

tel./fax 91 432-43-88

e-mail: szczecin_fgsp@wup.pl

 

Przepisy prawne dot. wypłaty zaliczek:

  1. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j Dz.U. z 2016 poz. 1256, z 2017 r. poz. 1557);
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2027).

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.