Wniosek indywidualny o wypłatę świadczeń zaległych do których uprawnienie powstało przed dniem 01.10.2006 r.

Wniosek indywidualny o wypłatę tzw. świadczeń zaległych tj. takich, do których uprawnienie powstało przed dniem 01.10.2006 r. i roszczenia te nie mogły być wypłacone ze środków Funduszu  z powodu niezłożenia wniosku  lub niespełnienia wymogów dotyczących okresów referencyjnych lub terminów, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.  o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone, składa się bez żadnych ograniczeń czasowych, pod warunkiem, że dochodzone roszczenia nie są przedawnione.

Do wniosku indywidualnego o wypłatę świadczeń na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych (Dz. U. nr 106, poz. 674) należy dołączyć:

  1. świadectwo pracy;
  2. w szczególnych przypadkach umowę o pracę i pozew przeciwko pracodawcy;
  3. prawomocne orzeczenie sądu zasądzające kwoty niezaspokojonych należności;
  4. dokumenty stwierdzające bezskuteczność przeprowadzonej egzekucji lub bezskuteczność dochodzenia roszczeń w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym prowadzonym wobec niewypłacalności pracodawcy;
  5. prośba o przywrócenie terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać listownie w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział ds. Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

71-617 Szczecin

ul. Żubrów 3  (I piętro pok. nr 139)

 

Telefon kontaktowy: 91 432-43-15

tel./fax 91 432-43-88

e-mail: szczecin_fgsp@wup.pl

 

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń zaległych:

  1. ustawa z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. nr 106, poz. 674);
  2. ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994 r. Nr 1 poz. 1 ze zm..).

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.