Wniosek indywidualny (dot. świadczeń bieżących)

Pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy  w ciągu miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy może złożyć do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych zbiorczy wykaz o wypłatę świadczeń dla uprawnionych pracowników. Jeżeli zaspokojeniu podlegają roszczenia z okresów następujących po dacie niewypłacalności pracodawcy wyżej wymienione osoby  składają wykaz uzupełniający w terminie 14 dni od ustania stosunków pracy

Wniosek indywidualny można złożyć do Funduszu nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia zbiorczego wykazu i wykazu uzupełniającego

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać listowanie w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy

Wydział ds. Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

71-617 Szczecin

ul. Żubrów 3  (I piętro pok. nr 139)

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. kopie świadectwa pracy lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu potwierdzający okres zatrudnienia;
  2. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające łączną kwotę niezaspokojonych roszczeń pracowniczych z wyszczególnieniem kwot oraz tytułów wypłat z okresów niewypłacenia tych świadczeń, podpisane przez osobę uprawnioną do składania woli w imieniu pracodawcy lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego kwoty przysługującej należności;
  3. Inne dowody pozwalające na ustalenie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, zmarłej osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. DZ. U. z 2016 r. poz. 1256, z 2017 r. poz. 1557), dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające uprawnienie do świadczeń, o których mowa w pkt.  1, oraz:

  1. dokumenty potwierdzające śmierć osoby, o której mowa w pkt. 1;
  2. dokumenty potwierdzającej uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej.

 

Telefon kontaktowy: 91 432-43-15

tel./fax 91 432-43-88

e-mail:szczecin_fgsp@wup.pl

 

Przepisy prawne dot. wypłaty tzw. świadczeń bieżących:

  1. ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1256, z 2017 r. poz. 1557),
  2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz.U. z 2017 poz. 2041).

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.