Usługi i instrumenty aktywizacji

W dniu 27 maja br. weszły w życie przepisy ustawy z dn. 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598). Jednym z celów przedmiotowej nowelizacji jest poprawa skuteczności działania publicznych służb zatrudnienia, poprzez zmodyfikowanie dotychczasowych instrumentów rynku pracy oraz wprowadzenie nowych rozwiązań.

Profilowanie osób bezrobotnych

Osoby poszukujące zatrudnienia zostaną podzielone na trzy grupy. W pierwszej znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. W grupie drugiej wymagający wsparcia w postaci szkoleń czy staży. W trzeciej natomiast, znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zagrożeni wykluczeniem społecznym. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w zakładce Profilowanie pomocy oraz w ulotce „Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych” /do pobrania/

Zmiana obsługi bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy

W samych urzędach pracy najważniejsza zmiana dotyczy sposobu obsługi klientów. Współpracę z konkretną firmą i danym bezrobotnym będzie pilotował jeden doradca, odpowiedzialny za doprowadzenie do zatrudnienia bezrobotnego. Urzędy pracy będą także współpracować z prywatnymi agencjami zatrudnienia, organizacjami zajmującymi się pomocą bezrobotnym w znalezieniu pracy.

Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy

Ustawa wprowadziła również nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych:

granty na telepracę - instrument kierowany do pracodawcy albo przedsiębiorcy za zatrudnienie w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy   (wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat) oraz bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. Wysokość grantu - do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca w umowie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze ½ etatu – w przypadku nie wywiązania się z tego warunku będzie musiał zwrócić grant (w proporcjonalnej wysokości) z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania. Natomiast całkowity zwrot grantu z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania – następował będzie w przypadku użycia środków niezgodnie z umową lub ich niewykorzystania.
świadczenia aktywizacyjne - przyznawane pracodawcy z Funduszu Pracy za zatrudnienie skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (np. po urlopie wychowawczym) oraz za bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. Świadczenie to będzie wypłacane pracodawcy przez 12 miesięcy (w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia). W pierwszym przypadku pracodawca ma zagwarantować zatrudnienie takiego bezrobotnego przez kolejne 6 miesięcy, w drugim – przez 9 miesięcy. W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie uzyskiwania świadczenia lub nie wywiązania się ze zobowiązania dotyczącego zatrudnienia przez co najmniej 6 i 9 miesięcy – będzie on musiał zwrócić uzyskane świadczenia.
pożyczki na utworzenie stanowiska pracy - dla bezrobotnego skierowanego przez PUP, do podmiotu, któremu uprzednio doposażono stanowisko pracy oraz do niepublicznych szkół i przedszkoli; żłobków lub klubów dziecięcych. Kwota pożyczki – do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedno stanowisko pracy. Oprocentowanie pożyczki - w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki - do 3 lat, bez możliwości skorzystania z okresu karencji w jej spłacie. Forma zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki - weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.
pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, studentów ostatniego roku studiów. Osoby otrzymujące powyższe wsparcie mogą ubiegać się o pożyczki na usługi doradcze i szkoleniowe. Kwota pożyczki - do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki - w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki - do 7 lat, z możliwością skorzystania z 12-miesięcznego okresu karencji w jej spłacie. Forma zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki - weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych
może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonych pożyczek.
trójstronne umowy szkoleniowe – zawierane pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczą sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie pracodawcy. Szkolenie to ma być „skrojone na miarę” potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia na okres co najmniej 6 miesięcy po szkoleniu jego uczestników. O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

Wsparcie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Ustawa wprowadza system bonów adresowanych do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30 roku życia:

  • bon zatrudnieniowy - gwarantuje zrefundowanie pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30 roku życia na 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Starosta refunduje pracodawcy część ww. kosztów przez okres 12 m-cy. Pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 m-cy. Pierwsze 12 m-cy zatrudnienia podlega refundacji, natomiast okres kolejnych 6 miesięcy zatrudnienia nie podlega refundacji;
  • bon stażowy - gwarantuje skierowanie młodego bezrobotnego na staż na okres 6 m-cy do pracodawcy przez niego wskazanego (warunkiem skierowania na staż będzie zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po jego odbyciu przez 6 m-cy). Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 m-cy starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.;
  • bon na zasiedlenie - osobom do 30 roku życia zapewni środki w kwocie nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, która pozwoli pokryć koszty związane z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania;
  • bon szkoleniowy - gwarantuje sfinansowanie szkolenia samodzielnie wybranego przez bezrobotnego, które jest niezbędne do podjęcia zatrudnienia, a także dodatkowych kosztów z tym związanych (dojazdu, zakwaterowania) do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego;
  • refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne dla 30- - przysługuje pracodawcom, którzy zatrudnią bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy, którzy podejmują pierwszą pracę. Refundacja przysługuje przez 12 miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć miesięcznie ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów. Przewiduje się nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania takiej osoby przez okres 6 miesięcy po rygorem zwrotu refundacji.

Wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Dla pracodawcy - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego:
- przez 12 m-cy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat
- przez 24 m-ce - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat oraz 12 miesięcy w przypadku w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.