Profilowanie pomocy

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych jest nowym sposobem współpracy urzędu pracy z osobami bezrobotnymi wprowadzonym ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 598).

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych jest jedną z kluczowych zmian określonych w ustawie, która stanowi pierwszy etap współpracy powiatowego urzędu pracy z osobą bezrobotną i jest podstawą do świadczenia pomocy dostosowanej do potrzeb i sytuacji osoby bezrobotnej.

Ustanowiono trzy profile pomocy, które są ustalane dla każdej osoby bezrobotnej, która rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. W ramach danego profilu stosowane są formy pomocy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powiatowy Urząd pracy ustalając profil pomocy dokonuje analizy sytuacji osoby bezrobotnej i jej szans na rynku pracy biorąc pod uwagę oddalenie od rynku pracy i gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Profil pomocy ustalany jest przez doradcę klienta podczas wywiadu z osobą bezrobotną. Po zakończeniu wywiadu doradca klienta informuje osobę bezrobotną o tym, jakimi formami pomocy może ona zostać objęta w ramach ustalonego profilu pomocy i umawia się  z osobą bezrobotną na przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

Najważniejsze informacje na temat profilowania pomocy osobom bezrobotnym znajdują się w ulotce przygotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – do pobrania ulotka PDF.