• Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

  2.01.2017
 • Działanie 8.6 – Udostepnienie listy sprawdzającej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17.
  21.02.2017
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – wersja 1.10

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, udostępnia zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w...
  20.02.2017
 • Działanie 6.5 – Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem braków formalnych

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i  tym samym zostały skierowane do I fazy oceny w ramach konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K17/16.
  20.02.2017
 • Działanie 8.3 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

  W dniu 16 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz...
  17.02.2017
 • Działanie 8.6 - Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 dla Działania 8.6.
  17.02.2017
 • Działanie 8.6 - Lista projektów weryfikowanych - powtórna ocena kryterium nr 3

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów konkursowych skierowanych do ponownej oceny z uwagi na konieczność powtórnej weryfikacji kryterium wykonalności nr 3 „zdolność finansowa” w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K02/16 dla Działania 8.6....
  15.02.2017
 • Działanie 8.1 - Aktualizacja listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16 dla Działania 8.1 RPO WZ
  15.02.2017
 • Działanie 8.1 - Lista członków Komisji Oceny Projektów

  W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16, Działania 8.1, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.
  15.02.2017