• Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – cząstkowa lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy,...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące...
  25.04.2016
 • Działanie 8.1 RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.08.01.00-IP.02-32-K06/16.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 25.04.2016 r....
  25.04.2016
 • Konkurs na przygotowanie plakatu promującego Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego...

                   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił Konkurs pod nazwą „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”, skierowany do uczniów klas I - VI szkół...
  4.04.2016
 • Działanie 8.7 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków.

  W dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów...
  25.04.2016
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU

  Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE...
  25.04.2016
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU

  Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE...
  25.04.2016
 • Działanie 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.Spotkanie informacyjne...

  W dniu 21 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz...
  21.04.2016
 • Konkurs na przygotowanie plakatu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił Konkurs pod nazwą „Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może”, skierowany wyłącznie do osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie...
  4.04.2016