• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków...

  W dniach 8-9 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty...
  14.11.2018
 • Poddziałanie 1.1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Powiatowych...
  13.11.2018
 • Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

  13.11.2018
 • Zapraszamy na ostatnie szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”

  Dnia 27.11.2018 r. odbędzie się ostatnie w tym roku szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
  13.11.2018
 • Działanie 8.1 – Udostępnienie listy sprawdzającej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18. Pobierz plik
  9.11.2018
 • Działanie 7.1 (typ 2) - Aktualizacja Regulaminu naboru

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin naboru w wersji 1.2.  ...
  8.11.2018
 • Nabór uzupełniający do Wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie: Ochrona zdrowia.

  OGŁOSZENIE O NABORZE DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DO UDZIAŁU W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO   Wojewódzki Urząd Pracy w...
  8.11.2018
 • Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” (05.11.2018 r.) zrealizowane

  5 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”.
  8.11.2018