• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Startuj i działaj 50+ - bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi podstawy komputera i internetu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie zaprasza osoby w wieku 50+, na dwudniowe bezpłatne zajęcia komputerowe. Zajęcia odbędą się dniach 19-20 września 2019 r. w godzinach 9:00-13:00, w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery...

  21.08.2019
 • 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków...

  W dniach 19-20 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.
  21.08.2019
 • Działanie 6.1 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.01.00-IP.02-32-K49/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1. Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie...
  20.08.2019
 • XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019 z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery...

  W sobotę, 24 sierpnia 2019 r. na Rynku Staromiejskim w Koszalinie odbędzie się XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019. Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Oddziału Koszalińskiego Związku Ukraińców w Polsce. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymali...

  20.08.2019
 • Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej...

  W minioną sobotę, tj. 17 sierpnia 2019 r. doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie uczestniczyli w V edycji Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej w Przećminie.

  20.08.2019
 • Działanie 8.10 - aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii...
  14.08.2019
 • Zapraszamy na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie...

  Dnia 10 września 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”, adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowanych ze środków EFS w ramach...
  14.08.2019
 • Działanie 7.6 - Zakończenie I fazy oceny oraz aktualizacja harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący role IP w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje, iż dnia 14.08.2019 r. zakończono I fazę...
  14.08.2019