Rejestr instytucji szkoleniowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych z terenu województwa zachodniopomorskiego od 1 grudnia 2004 r.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wymagany jest od instytucji ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Rejestr jest jawny, bezpłatny i ma formę elektroniczną. Wszystkie instytucje szkoleniowe zarejestrowane w wojewódzkim urzędzie pracy ujęte są w krajowym rejestrze dostępnym na stronie internetowej: www.ris.praca.gov.pl.

Wpis dokonywany jest w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji lub właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji - w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rejestr instytucji szkoleniowych umożliwia:

  • rozwój kształcenia ustawicznego poprzez nieograniczony dostęp do oferty instytucji szkoleniowych,osobom bezrobotnym i poszukującym pracy - uzyskanie informacji o instytucjach szkoleniowych, aktualnych szkoleniach oraz formach przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pracodawcom i pracobiorcom - wyszukanie i porównanie ofert szkoleniowych / przygotowania zawodowego dorosłych z całej Polski,
  • organom zatrudnienia i innym podmiotom - dokonywanie analizy podaży usług szkoleniowych, wyboru partnerów do współpracy oraz prowadzenie badań statystycznych instytucji działających w systemie pozaszkolnym,
  • instytucjom szkoleniowym - szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze środków publicznych oraz  prezentację oferowanych usług.

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych zawiera m.in. informację o:

  • danych teleadresowych instytucji szkoleniowej,
  • kadrze dydaktycznej,
  • bazie lokalowej,
  • badaniu jakości i efektywności kształcenia,
  • liczbie uczestników objętych szkoleniem  lub przygotowaniem zawodowym dorosłych,
  • pomocy udzielanej po ukończeniu kształcenia,tematyce szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.                                               

 


Podstawa prawna:


 

Ulotka informacyjna dotycząca Rejestru Instytucji Szkoleniowych - do pobrania.

 

Kontakt:

Siedziba WUP w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel./fax 91 425 61 48/47
pok. 122
e-mail: ris@wup.pl

Filia WUP w Koszalinie:
tel. 94 344 50 31
pok. 31
e-mail: tomasz_siuchta@wup.pl