Rejestr instytucji szkoleniowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych z terenu województwa zachodniopomorskiego od 1 grudnia 2004 r.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wymagany jest od instytucji ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Rejestr jest jawny, bezpłatny i ma formę elektroniczną. Wszystkie instytucje szkoleniowe zarejestrowane w wojewódzkim urzędzie pracy ujęte są w krajowym rejestrze dostępnym na stronie internetowej: www.ris.praca.gov.pl.

Wpis dokonywany jest w formie elektronicznej na podstawie wniosku o wpis, przekazanego przez instytucję szkoleniową w postaci papierowej lub elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę tej instytucji lub właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji - w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rejestr instytucji szkoleniowych umożliwia:

 • rozwój kształcenia ustawicznego poprzez nieograniczony dostęp do oferty instytucji szkoleniowych,osobom bezrobotnym i poszukującym pracy - uzyskanie informacji o instytucjach szkoleniowych, aktualnych szkoleniach oraz formach przygotowania zawodowego dorosłych,
 • pracodawcom i pracobiorcom - wyszukanie i porównanie ofert szkoleniowych / przygotowania zawodowego dorosłych z całej Polski,
 • organom zatrudnienia i innym podmiotom - dokonywanie analizy podaży usług szkoleniowych, wyboru partnerów do współpracy oraz prowadzenie badań statystycznych instytucji działających w systemie pozaszkolnym,
 • instytucjom szkoleniowym - szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy ze środków publicznych oraz  prezentację oferowanych usług.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych zawiera m.in. informację o:

 • danych teleadresowych instytucji szkoleniowej,
 • kadrze dydaktycznej,
 • bazie lokalowej,
 • badaniu jakości i efektywności kształcenia,
 • liczbie uczestników objętych szkoleniem  lub przygotowaniem zawodowym dorosłych,
 • pomocy udzielanej po ukończeniu kształcenia, tematyce szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych.                                             

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 781)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 497)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

Ulotka informacyjna dotycząca Rejestru Instytucji Szkoleniowych - do pobrania

Kontakt:

Siedziba WUP w Szczecinie
ul. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel./fax 91 425 61 48/47
pok. 122
e-mail: ris@wup.pl

Filia WUP w Koszalinie:
tel. 94 344 50 35
pok. 35
e-mail: anna_misko@wup.pl